HomeOver onsOnze partners

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Deschildre Streekproducten

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (u, uw) en de Verkoper (Deschildre K BV, wij, ons, onze). Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard u dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.
Identiteit van de Verkoper:
Deschildre K BV
Maritiemplein 2
8400 Oostende (België)
Tel. 059 70 25 20
E-mail: info@deschildre-streekproducten.be
BTW: BE 0672 377 769
Bank: BE30 0018 0776 1011
Artikel 1: Algemene bepalingen
De webshop van Deschildre K, met maatschappelijke zetel te Oostende (België), BTW BE 0672 377 769, RPR Gent, afdeling Oostende, hierna 'de Verkoper' biedt haar Klanten de mogelijkheid om vlees, vleeswaren en algemene voeding online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij Deschildre K plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Deschildre K houdt in dat de Klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Zij zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.
De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat wij de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Deschildre K is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld gewicht, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst (zie artikel 10).
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. Deschildre K kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Artikel 4: Online aankopen/bestellen
U kan artikelen uit onze webshop bestellen die u vooraf betaalt. Uw bestelling wordt na ontvangst van de betaling geleverd op een vooraf gekozen afhaalpunt.
De Klant dient bij Deschildre de bestelling te betalen via:
Via bankkaart (Bancontact)
Via kredietkaart (VISA of MasterCard)
Via overschrijving
De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail van ons ontvangt. De artikelen worden bij de Klant geleverd op het door hem opgegeven afhaalpunt dat eveneens in de bevestigingsmail opgegeven staat.
Producten die besteld worden via onze webshop worden niet terugbetaald, en kunnen ook niet geruild worden.
Gelet op de aard van de producten die wij aanbieden, beschikt de consument niet over een herroepingsrecht op basis van artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht.

Deschildre K is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is. 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.
Artikel 6: Levering
Het punt van levering wordt door de Klant gekozen op de website via vast bepaalde afhaalpunten. Het afhaalpunt wordt ook in de bevestigingsmail aangegeven.
De leveringsdata die wij opgeven zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de Verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, contacteren wij de Klant zo vlug mogelijk om een nieuwe leverdatum voor te stellen of storten we het geld voor de levering aan de Klant terug.
De Klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, onmiddellijk melden aan Deschildre K.
Artikel 7: Herroepingsrecht
Algemeen
Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.
De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. We mogen dus wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of door het aan te bieden op volgend adres:
Deschildre Streekproducten
Maritiemplein 2
8400 Oostende
Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar bovenstaand adres of verzenden via e-mail naar info@deschildre-streekproducten.be. We zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
Uitzondering op het herroepingsrecht:
De consument kan op grond van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Artikel 8: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Deschildre K om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 9: Deschildre K Klantendienst
Deschildre K Klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 059 70 25 20, via e-mail op info@deschildre-streekproducten.be of per post op het volgende adres: Maritiemplein 2 8400 Oostende.
Artikel 10: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Deschildre K. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
Deschildre K kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.
Artikel 11: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 12: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oostende bevoegd.
Artikel 13: Wettelijke garantie
Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het item tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
Artikel 14: Klachtenprocedure
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn, en hechten heel veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak stelt. Zou u echter toch een klacht hebben over één van onze producten of over onze dienstverlening, laat het ons dan zeker weten via: info@deschildre-streekproducten.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nlAfdrukken


Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.be